ស្វែងរក | Searching

Ads

Khmer Calendar

Khmer Solar Date

Wednesday, September 4, 2013

ឱកាស​សិក្សា​ជំនាញ​ព័ត៌មានវិទ្យា​សម្រាប់​សិស្ស​និទ្ទេស A

ក្រោយ​ពី​ការ​ប្រកាស​លទ្ធផលការប្រលងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប)​២០១៣ កាល​ពី​សប្តាហ៍​​មុន ឥឡូវ​នេះ​នៅ​តាម​សាកលវិទ្យាល័យ​នានា​ទាំង​ឯកជន​និង​រដ្ឋ ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ទទួល ​ចុះ​ឈ្មោះ​សិក្សា​ជំនាញ​ផ្សេងៗ ​ជា​បណ្តើរៗ​ហើយ​ដែរ​។ មិនខុស​ពី​រាល់​ឆ្នាំ​នោះ​ទេ សិស្ស​ដែល​ប្រឡង​ជាប់​និង​​ទទួល​បាន​និទ្ទេស​ល្អ​ ហើយ​ដែល​ចង់​ចាប់​ជំនាញ​ណា​មួយ​ដូចជា​ព័ត៌មានវិទ្យា​ សាលា​​មួយ​ចំនួន​​ក៏​មាន​ការ​ផ្តល់​ជូន​តម្លៃ​សិក្សា​យ៉ាង​ពិសេស​ផង​ដែរ។ បើ​អីចឹង​ នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​សិស្ស​ដែល​ជាប់​និទ្ទេស A ក្នុងចំណោមសិស្សទាំង ៨៦នាក់ ដែលមានបំណង​ចង់​ចាប់​ជំនាញ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ ​តើ​​ពួក​គេ​នឹង​ទទួល​បាន​ អត្ថប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ ហើយ​តម្លៃ​សិក្សា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?(រូបភាព ពី Sabay)
សូមការតាម​ដានផ្តល់​អាហារូបករណ៍​តាម​និទ្ទេស​របស់​​សាកលវិទ្យាល័យ​មួយ​

ចំនួននសំរាប់ឆ្នាំ២០១៣នេះ
វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា
រយៈពេល​សិក្សា
កម្រិត​និទ្ទេស
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ
ត្រូវ​ប្រឡង
៥៥០​$
៥៥០​$
៥៥០​$
៥៥០​$
៥៥០​$
សម្គាល់៖ (និស្សិត​ស្រី​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ​សិក្សា ៥០ % គ្រប់​ឆ្នាំ​សិក្សា)
សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន
រយៈពេល​សិក្សា
កម្រិត​និទ្ទេស
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី

ឆ្នាំ
និទ្ទេស A
ឥត​គិត​ថ្លៃ
ឥត​គិត​ថ្លៃ
៥០០​$
៥០០​$

និទ្ទេស​ B
៣០០​$
៣០០​$
៥០០​$
៥០០​$

និទ្ទេស​ C
៣៥០​$
៣៥០​$
៥០០​$
៥០០​$

និទ្ទេស​ D
៣៨០​$
៣៨០​$
៥០០​$
៥០០​$

និទ្ទេស​ E
៤០០​$
៤០០​$
៥០០​$
៥០០​$

សម្គាល់៖ និស្សិត​ទាំង​អស់​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​បន្ថែម​ទៀត អាស្រ័យ​លើ​លទ្ធផល​សិក្សា​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​ដែល​ចូល​រៀន។
សាកលវិទ្យាល័យ អាយ​អាយ​ស៊ីនៃ​បច្ចេកវិទ្យា
រយៈពេល​សិក្សា
កម្រិត​និទ្ទេស
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី

ឆ្នាំ
និទ្ទេស A
ឥត​បង់​ថ្លៃ
ឥត​បង់​ថ្លៃ
២៦០​$
២៦០​$

និទ្ទេស B
២១០​$
២៨០​$
២៨០​$
២៨០​$

និទ្ទេស​ C
២៦០​$
៣៣០​$
៣៣០​$
៣៣០​$

និទ្ទេស​ D
៣១០​$
៤១០​$
៤១០​$
៤១០​$

និទ្ទេស​ E
៣៤០​$
៤៤០​$
៤៤០​$
៤៤០​$

វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក
រយៈពេល​សិក្សា
កម្រិត​និទ្ទេស
ឆ្នាំទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី

ឆ្នាំ
គ្រប់​និទ្ទេស
៤៨០​$
៤៨០​$
៤៨០​$
៤៨០​$

សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ
រយៈពេល​សិក្សា
កម្រិត​និទ្ទេស
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី

ឆ្នាំ
គ្រប់​និទ្ទេស
៤៥០​$
៤៥០​$
៤៥០​$
៤៥០​$
វេន​ព្រឹក​និង​យប់
៤០០$
៤០០$
៤០០$
៤០០$
វេន​រសៀល
សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គ
រយៈពេល​សិក្សា
កម្រិត​និទ្ទេស
ឆ្នាំទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី

ឆ្នាំ
និទ្ទេស A
២៧៥​$
២៧៥​$
៥២៥​$
៥២៥​$

និទ្ទេស B
៣២៥​$
៣២៥​$
៥២៥​$
៥២៥​$

និទ្ទេស C
៣៧៥​$
៣៧៥​$
៥២៥​$
៥២៥​$

និទ្ទេស D
៤២៥​$
៤២៥​$
៥២៥​$
៥២៥​$

និទ្ទេស E
៤៧៥​$
៤៧៥​$
៥២៥​$
៥២៥​$

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​និស្សិត​ដែល​បង់​ថ្លៃ​មុន​ថ្ងៃ ១៥ កញ្ញា​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិ​សាស្រ្ត
រយៈពេល​សិក្សា
កម្រិត​និទ្ទេស
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី

ឆ្នាំ
គ្រប់​និទ្ទេស
៤៦០​$
៤៥៥​$
៤៥៥​$
៤៥៥$

សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ
រយៈពេល​សិក្សា
កម្រិត​និទ្ទេស
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី
ឆ្នាំ​ទី

ឆ្នាំ
និទ្ទេស A
ឥត​បង់​ថ្លៃ
ឥត​បង់​ថ្លៃ
ឥត​បង់​ថ្លៃ
ឥត​បង់​ថ្លៃ

និទ្ទេស​ B
១៨០​$
២៣០​$
៤៦០​$
៤៦០​$

និទ្ទេស​ C
២៧០$
៣៤៥​$
៤៦០​$
៤៦០​$

និទ្ទេស​ D
៤៦០$
៤៦០$
៤៦០​$
៤៦០​$

និទ្ទេស​ E
៤៦០$
៤៦០$
៤៦០​$
៤៦០​$

(អត្ថបទដកស្រង់ចេញពី http://news.sabay.com.kh/)